Outsourcing - คืออะไร?

การ Outsourcing เป็นการมอบหมายภาระหน้าที่งานต่าง ๆ ให้กับองค์กรอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ เข้ามาดูแลโครงการหรือกิจการของเรา ซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เงื่อนไข หรือคุณภาพให้กับผู้ถูกมอบหมายโดยตรง

หลากหลายธุรกิจเลือกใช้การ outsourcing ก็เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมบางอย่างของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ มากกว่าการจ้างบุคลลากรเข้ามาปฏิบัติงานประจำ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจก็ได้

 

ธุรกิจที่เหมาะสำหรับการ Oursourcing

  • การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การพัฒนาโมดูลเว็บไซต์
  • เอกสารออนไลน์
  • แปลภาษา
  • การออกแบบเว็บไซต์
  • แม่แบบ TYPO3
  • การวิจัยการตลาด
  • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างกด
  • การแพทย์และบริการด้านความปลอดภัย
ข้อควรพิจารณาสำหรับการ Oursourcing

หลาย ๆ บริษัทในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการตลาดเป็นอย่างมาก เราจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกและพิจารณาผู้ที่จะมาเป็น oursourcing ให้กับเราจากทรัพยากรและงบประมาณของ oursourcing มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญในงานที่เราจะมอบหมายให้ด้วย เนื่องจากงานที่เราจะมอบหมายให้กับ outsourcing นั้น จำเป็นจะต้องดำเนินงานในกิจกรรมที่เรามอบหมายให้สำเร็จนั่นเอง

 

ประโยชน์ของ Outsourcing

เป็นไปได้หรือว่าคุณจะสามารถชนะคู่แข่งทางธุรกิจและกลายเป็นผู้ชนะโครงการที่ถูกประมูลในแต่ละครั้ง แต่ถ้าคุณมีการเลือก outsourcing ที่ให้ราคาถูกกว่าคุณ คุณก็สามารถทำได้ และยังเพิ่มยอดขายของคุณได้อีกด้วย

 

ไอบีเอสช่วยคุณได้

ไอบีเอสเสนอการเป็น Oursourcing สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางานทางด้านเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง IBS Germany และ IBS Thailand ที่สามารถรองรับการพัฒนางานที่กล่าวมาแล้วนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่คุณพอใจ

การทำงานของเรานั้นจะเป็นความรับผิดชอบแบบเต็มรูปแบบตามไซต์งานที่ลูกค้ามอบหมายให้รับผิดชอบ การจัดหางานจากต่างประเทศและพัฒนางานในประเทศไทย ทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนไปสู่ลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน

เรามีหุ้นส่วนทางด้านไอทีต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเราเช่นกัน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา