ไอบีเอสเว็บไซต์และการพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาเว็บไซต์

โซลูชั่นส์สำหรับการพัฒนาให้ทุกคนสามารถถึงเนื้อหาในเว็บไซต์

ภาพสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์
 • สร้างเว็บไซต์ด้วย TYPO3
 • ธุรกิจออนไลน์ด้วย Magento
 • การพัฒนาแม่แบบ
 • การพัฒนาโมดูล
 • การพัฒนาฐานข้อมูล
 • เว็บแอพพลิเคชั่น
 • เว็บ Static

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม

ภาพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • JAVA
 • JSP/Servlets
 • C++
 • C#, ASP, NET
 • PHP
 • Perl
 • Database

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

Aglie เป็นรูปแบบของวิธีการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มียืดหยุ่น รวดเร็ว และมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยจะถูกแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็นช่วง ๆ และไม่นานมาก โดยแต่ละช่วงการพัฒนาจะมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์ และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าได้

การพัฒนางานตามระบบของ Agile จะเน้นการพูดคุยของทีมเป็นส่วนมาก ในการหาแนวทางการพัฒนาและสามารถวางแผนงานเพื่อระบุช่วงการทำงาน รวมถึงเนื้อหางานโดยละเอียด (scrum) ที่จะต้องทำได้

รายละเอียดของงานที่ถูกระบุลงไปก็สามารถที่จะลำดับความสำคัญว่าควรทำหรือไม่ หรือควรจะทำในช่วงไหน ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของงานและทำการส่งมอบได้ทันเวลา

ทั้งนี้การนำวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile มาใช้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะงาน รวมถึงความสัมพันธ์ของทีมด้วย

ไอบีเอสกรุงเทพ เว็บไซต์


9/130 ซอยเอกชัย 99/2 

บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ

info(at)ibs-email(dot)com

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา